top of page

תשובות לתרגיל

בירת צרפת היא:            תשובה ב'  פריז

המטבע במרוקו:             תשובה ב' דירהם

מלחין "מפצח האגוזים"   תשובה ב' צייקובסקי

המרחק מלונדון לפריז:    תשובה א' 350 ק"מ 

אוכלוסיית איסלנד:          תשובה א' 350,000

שר החוץ הראשון:          תשובה ב' משה שרת

שם האצבע הארוכה ביד: תשובה א' אמה

מחבר "יונה ונער":           תשובה ב' מאיר שלו

איזו עיר צפונית יותר:       תשובה ב' רומא

מולדת תפוחי האדמה:     תשובה ב' פרו

bottom of page